kemah01

ALPKÖY Alp eski Türkçede yiğit demektir.

BARGİSOR-GEDİKTEPE Türkmen cemaatlarından birinin adı “Bagirli,Bağirlü” dir.Orta Asyadaki Türk bölgelerinden birisi de “Bar-köl” adını taşır.

ERİCEK-ERİÇ Er kağan,Er melik,Er namı ,er den türemiştir.

HÖPEREK: Hörpü,Anadolunun bazı yörelerinde yudum demektir.Köyün adı yudumluk karşılığında olmalıdır.

HUDU-KOÇKAR Türkçedir.Aslı,üzüm çiğnenen tekneye verilen addır.Kuyu kelimesi ile de alakası düşünülebilir.Yörede 13.yy da Moğolların iskan ettiği bilinmektedir.Uygurca da kuyuya Kuduğ denirdi.Anadoluda Huduh da denmektedir.

IHTİKİ SUFLA –BOZOĞLAK – IHTİK ULA – KARDERE Yörede kullanılan şive sebebiyle değişikliğe uğrayan Türkçe menşeli kelimelerdendir. Anadoluda İğdir ve İldik adıyla anılan Türkmen cemaatları mevcuttur.Ihtik veya İhdik,kuytu,görülmeye müsait olmayan ve rüzgar almayan yer demektir.

İZİNSOR – OLUKPINAR İzin-sor.Her iki Türkçe kelimelerden müteşekkil olduğu kaydedilen bir cemaatımızın adı da İzoni dir.

KEDEK: Türkçe kelimelerdendir.Kedek,Gadek,Manda yavrusuna verilen addır.

KERER: Verimi mümkün olmayan toprak demektir.Germek fiiliyle alakası müphemdir.

 KORKOP-DİKYAMAÇ Kor-Kop.Kor,yanmakta olan ateş parçası;Kop,kağnı arabalarındaki üst tahta uzantılarının adıdır.Ayrıca kor,Erzincan yöresinde dere anlamına da gelir.

 MEYVANLI-SARIYAZI Türkçe olduğu açık olan kelimelerden olup,Türk cemaatlarından birinin adı da Meydanlı idi.

MEZRAA: Ekim yapılan saha demektir.

PEKERİÇ-HAKBİLİR Menşei Türkçe olmamakla beraber,tamamen Türkçe telafuz kazanan yer isimlerindendir.Hatta sakinleri tarafından Pek-Keriç den kaynaklandığına dair yorumları yapılmaktadır.

PERÇENÇ-YASTIKTEPE Bazı yörelerimizde perçen,çit,duvar gibi anlamlara gelmektedir.

POSTU-ESKİBAĞLAR Tırpanla biçilip,tırmıkla toplanan ot.Postu,bazı zamanlarda küsüp somurtma anlamına gelir.

SİTEMİ-GÜLBAHÇE Türkçeleşmiş isimlerdendir.Kavun,karpuz gibi meyvelerle alakası olmalıdır.

SIZMIT-ÇAKIRLAR Türkçe adlardandır.Don yağının eritilmesi işine verilen adlardandır.

SÖTKE-SERİNGÖZE Türkçe yer adlarından olup,söki,sökü,sökür gibi kelimeler;çökmek,oturmak, Oturaklarla ilgilidir.

SÜREK: Devam eden,takip,süreklilik ifade eden Türkçe yer adlarındandır.

TAN: Türkçe olduğu açıktır.Güneşin doğuş anına verilen addır.

TIMISI-TUZLA Tımı veya Timi,dokumacılıkta kullanılan kelimelerdendir.

ÜSKÜBÜRT-YÜCEBELEN Türkçe yer adlarındandır.Kelime zirai terimler zümresinden olmalıdır.Ayrıca konar göçer Türk cemaatlarından olup,Doğu Anadolu yörelerinde bulunan bir cemaatın adı Üstirikamlıdır.

TÜRKÇE TELAFFUZ KAZANAN KÖY ADLARI:

HINZORU-AKBUDAK TORDAN-DOĞANKÖY LİÇ-CEVİZLİK

TÜRKÇELEŞMEYEN KÖY ADLARI :

ÇİNARİÇ-KEMERKAYA HOĞUT (ULUÇINAR) İRANOS PAĞNİK(AĞAÇSARAY)